POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO Muscle’s Boss

Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w Serwisie internetowym www.muscleboss.pl (zwanym dalej „Serwisem”) został stworzony i przyjęty przez administratora Serwisu - Macieja Kaczora prowadzącego Agencję Interaktywną GGD z siedzibą w Krakowie przy ul. Siewnej 21/43, 31-231 Kraków, NIP: 9451959258, REGON: 120917033, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki, dostępnej na stronie www.firma.gov.pl. (zwanego dalej „Usługodawcą”) w celu: dochowania prawnie obowiązujących zasad przetwarzania danych osobowych oraz zabezpieczenia prywatności Użytkowników korzystających z Usług Serwisu a także udzielenia Użytkownikom informacji, dotyczących wykorzystywania plików cookies (zwanych dalej „Plikami cookies”) w tym Serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.

 1. Usługodawca wyjaśnia, że przez Pliki cookies (tzw. ciasteczka) rozumie się krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy w systemie teleinformatycznym Użytkownika Serwisu (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem), możliwe do odczytania tylko przez system Usługodawcy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w razie ponownego połączenia z Serwisem z komputera, na którym zostały zapisane.
 2. Usługodawca informuje niniejszym, że zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu Muscle’s Boss przez jego Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te Usługodawca wykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.
 3. Adres IP jest wykorzystywany przez Usługodawcę nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Usługodawca zapewnia jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez Usługodawcę z danymi osobowymi Użytkowników Serwisu Muscle’s Boss.
 4. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji okresowo sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego Użytkownika Serwisu Muscle’s Boss.
 5. Usługodawca wykorzystuje Pliki cookies w następujących celach:
  1. dla ułatwienia Użytkownikom Internetu korzystania z zasobów Serwisu;
  2. w celu dostosowania usług oferowanych w ramach Serwisu i jego zawartości do oczekiwań i potrzeb konkretnego odbiorcy (tzw. personalizacji usług),
  3. w celu monitorowania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów tam zawartych.
 6. Użytkownik Internetu wchodząc na stronę Serwisu ma prawo w każdym czasie wyłączyć Pliki cookies. Wyłączenie obsługi Plików cookies jest możliw w przeglądarce użytkownika. Także Internet oferuje pewne serwisy pozwalające na wyłączenie takiej obsługi.
 7. Co do zasady wyłączenie Plików cookies nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, może jednak wywołać pewne utrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania z określonych usług świadczonych w ramach Serwisu.
 8. Usługodawca zastrzega, że Serwis nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i osoba biorąca udział w konkursach organizowanych na jego forum) ma pełną zdolność do czynności prawnych (ukończyła 18 lat).
 9. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny subskrybować usług świadczonych przez Serwis, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.
 10. Serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod jego kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Usługodawca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione mu przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 11. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Usługodawcy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 12. Serwis oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania zamówionych od Serwisu newsletterów. Usługodawca zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z jego bazy danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych (e-mailing). Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez Serwis wiadomości.