REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Muscle’s Boss
 1. Postanowienia ogólne i definicje
  1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników Serwisu www.muscleboss.pl, atakże postępowanie reklamacyjne usług świadczonych drogą elektroniczną oraz informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
  2. Regulamin serwisu można utrwalać, pozyskiwać i odtwarzać w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera.
  3. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest to pobrania na stronie internetowej www.get.adobe.com/reader
  4. Definicje:
   1. Usługodawca - właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.muscleboss.pl jest Maciej Kaczor Agencja Interaktywna GGD z siedzibą w Krakowie przy ul. Siewnej 21/43, 31-231 Kraków, NIP: 9451959258, REGON: 120917033, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, dostępnej na stronie www.firma.gov.pl.
   2. Serwis Muscle’s Boss – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.muscleboss.pl.
   3. Użytkownik - użytkownikiem Serwisu Muscle’s Boss mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem Serwisu Muscle’s Boss może być również niepełnoletnia osoba fizyczna, która ukończyła lat trzynaście i uzyskała zgodę jej przedstawiciela ustawowego.
   4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Muscle’s Boss przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegająca w szczególności na przygotowywaniu indywidualnych planów treningowych oraz dietetycznych na podstawie przekazanych przez Użytkowników informacji, uwzględniających określane indywidualnie przez Użytkowników cele oraz monitorowaniu postępów i porównywaniu ich z innymi Użytkownikami.
   5. Strony – Usługodawca i Użytkownik.
   6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu Muscle’s Boss.
 2. Rejestracja i korzystanie z Serwisu Muscle’s Boss
  1. Z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Muscle’s Boss korzystać można wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu się i stworzeniu osobistego konta Użytkownika.
  2. Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno osobiste konto użytkownika.
  3. Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w takim wypadku Usługodawca ma prawo do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania udostępniania utworzonego osobistego konta.
  5. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z nim.
  6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer, tablet, telefon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; aktywne konto poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa zainstalowana na urządzeniu z dostępem do Internetu np: Mozilla Firefox w wersji 10.0. i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej (obsługująca skrypty Java, akceptująca pliki Cookie, posiadająca program Adobe Flash Player)
  7. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Muscle’s Boss możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej www.muscleboss.pl.
  8. Użytkownik w każdym momencie może zakończyć korzystanie z usług Serwisu Muscle’s Boss poprzez usunięcie swojego konta.
  9. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Muscle’s Boss oraz wygląd i treść Serwisu Muscle’s Boss, mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie umowy o świadczenie usług nie powoduje przeniesienia na użytkownika majątkowych lub niemajątkowych praw autorskich w części lub w całości.
 3. Pouczenia i zastrzeżenia Usługodawcy
  1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Muscle’s Boss (np.: plany treningowe i dietetyczne) świadczone są na podstawie informacji uzyskanych i wprowadzonych do serwisu przez samych Użytkowników.
  2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do stanu zdrowia Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest skonsultować z lekarzem informacje i zalecenia uzyskane za pośrednictwem Serwisu Muscle’s Boss.
  3. Stosowanie planu określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania.
  4. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranego planu, przeprowadzi z lekarzem odpowiedniej specjalności konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań, co do sposobu żywienia zgodnie z wybranym rodzajem diety oraz ćwiczenia zgodnie z wybranym treningiem.
  5. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i ostrożności obowiązujących w miejscu wykonywania treningów. Korzystanie z planów treningowych może wiązać się z ryzykiem urazów oraz kontuzji, w szczególności w przypadku nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, za co Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
  6. Plany treningowe nie są przeznaczone w szczególności dla osób posiadających wady serca lub kręgosłupa.
  7. Plany dietetyczne nie są przeznaczone w szczególności dla osób z chorobami nerek, dną moczanową, cukrzycą, w ciąży, po wylewach, z chorobami serca oraz w okresie laktacji.
  8. W razie alergii na konkretne produkty, Użytkownik zobowiązany jest korzystając z dostępnych funkcji zablokować dane produkty oraz poinformować o tym dietetyka.
  9. Plany dietetyczne oraz treningowe będą przygotowywane przez w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu Usługodawca nie gwarantuje osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów.
 4. Zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu Muscle’s Boss za pośrednictwem sieci Internet oraz niedozwolone korzystanie
  1. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, wykorzystywanej do świadczenia Usług, korzystanie z tych Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych, przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Szczególne ryzyko związane jest z korzystaniem z konta użytkownika w Serwisie Muscle’s Boss. przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie logował się do swojego konta mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie lub też w przypadku „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail, ważne jest, aby Użytkownik zaopatrzył swój komputer lub inne urządzenie za pośrednictwem którego łączy się z Internetem, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.
  2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
  3. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie Muscle’s Boss informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich, w sytuacji gdy nie wie o bezprawnym charakterze tych publikacji (danych) lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
  4. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
  5. Usługodawca może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa powyżej.
  6. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Muscle’s Boss przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach zarobkowych.
  7. Użytkownikowi zabrania się posługiwania się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Usługodawcy lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności zaś użytkownikowi nie wolno:
   1. tworzyć konta o nazwie stworzonej w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne lub obrażać uczucia religijne,
   2. publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
   3. publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
   4. publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób, publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego użytkownika, publikować treści mogących naruszać prawa innych osób,
   5. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług za pośrednictwem Serwisu Muscle’s Boss.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Serwis Muscle's Boss
  1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Muscle’s Boss przeznaczone są wyłącznie do użytku prywatnego i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach zarobkowych.
  2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Muscle’s Boss Użytkownik może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej info@muscleboss.pl lub też pisemnie na adres: ul. Siewna 21/43, 31-231 Kraków.
  3. Zaleca się podanie w powyższej reklamacji (pisemnej lub e-mailowej) jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres zwrotny wskazany w reklamacji w przypadku formy pisemnej lub na adres poczty elektronicznej, z której reklamacja została wysłana w przypadku złożenia reklamacji w formie wiadomości e-mail.
 6. Dane osobowe
  1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 833 ze zm.), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Muscle’s Boss jest Usługodawca - Maciej Kaczor Agencja Interaktywna GGD z siedzibą w Krakowie przy ul. Siewnej 21/43, 31-231 Kraków.
  3. Celem zbierania danych osobowych przez administratora jest: nawiązanie, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą a Użytkownikiem polegającego na świadczeniu przez Usługodawcę Usług, marketing bezpośredni produktów i usług własnych lub produktów i usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą, zabezpieczanie danych osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów obwiązującego prawa.
  4. Usługobiorca ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz i poprawiania.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz i poprawiania.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.
  3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okażą się nieważne w całości lub części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawa i skutek są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 3841 Kodeksu cywilnego, tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Użytkownik nie wypowiedział umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu Muscle's Boss, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
  5. Regulamin obowiązuje od dnia 15 września 2015 r.